Middelbare Steinerschool Aalst
Middelbare Steinerschool Aalst
Middelbare Steinerschool Aalst
Algemene ontwikkeling als doel – leerstof als middel Toen de directeur van de Duitse Waldorf-Astoria sigarettenfabriek in 1919 een school oprichtte voor de kinderen van de arbeiders in zijn fabriek, vroeg hij aan Rudolf Steiner om een pedagogie te ontwikkelen die de scholieren onderwijs zou bieden dat hen in staat zou stellen om mee aan een nieuwe naoorlogse maatschappij te bouwen. Zo ontstond de steinerpedagogie, die toen baanbrekend was. Ze beoogde de breedst mogelijke vorming en wilde niet uitsluitend voorbereiden, ofwel op handenarbeid, ofwel op intellectuele arbeid. Het steineronderwijs heeft in hoofdzaak nog altijd hetzelfde doel: jonge mensen opleiden tot vrije en zelfbewuste individuen die in staat zijn om, vanuit zichzelf, iets nieuws en verfrissends aan onze samenleving toe te voegen. Ons doel blijft opvoeden en onderwijzen in de drie belangrijke levensgebieden, het denken, voelen en willen. Daarom zegt men vaak dat steineronderwijs er is voor hoofd, hart en handen. De leerstof is slechts het middel die het doel – de ontwikkeling – dient. Bijzondere kenmerken van het steineronderwijs Om dat te bereiken, gebruiken wij we leerplannen en onderwijsvormen die verschillen van het reguliere onderwijs. Ze gaan uit van een aantal wetmatigheden die de ontwikkeling van jongeren bepalen en houden rekening met een aantal belangrijke groeiende, actuele maatschappelijke bezorgdheden. Brede vorming Het secundair steineronderwijs is uniek, doordat er een harmonieus lesprogramma wordt nagestreefd dat niet leidt tot een specifiek vakdiploma (Latijn-Wiskunde, Moderne Talen enz.). Het programma en de aanpak zijn erop gericht om leerlingen niet in een keurslijf te dwingen en, hun ASO-steinerdiploma in de hand, zelf vrij een weloverwogen studie- of beroepskeuze te laten maken. Daarom zet onze pedagogie sterk in op een brede persoonlijkheidsontwikkeling, kritische zin, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Periode-onderwijs In de steinerscholen worden de hoofdvakken traditioneel gegeven in een systeem van periode-onderwijs. Dat wil zeggen dat de lestijden voor deze vakken (bv. wiskunde) gedurende drie of vier weken dagelijks in één lesblok van twee uur worden gebundeld. Die aanpak zorgt ervoor dat de leerstof geconcentreerd en intensief aan bod komt en echt kan insijpelen. Elke schooldag begint met dit periode-onderwijs. Kunstzinnige benadering De leerstof en de leerprocessen worden in een steinerschool op een kunstzinnige manier benaderd. Kunst is daarbij geen doel op zich, maar wel een manier om de leerlingen een fijner en rijker gevoelsleven mee te geven. Dat sterkt hun vermogen tot zelfstandige oordeelsvorming, doordat, naast het intellectuele denkvermogen, ook het gevoel en de wil worden aangesproken. Zelfwerkzaamheid In de middelbare steinerscholen wordt weinig gebruik gemaakt van handboeken. De leerlingen verwerken op een eigen manier de leerstof in zogenaamde periodeschriften, werkstukken, jaarwerken en presentaties. Dit biedt kansen tot een persoonlijke verkenning van de leerstof, tot eigen keuzeprocessen en tot de ontwikkeling van een correct zelfbeeld bij de leerling. Ervaringsgerichte werkweken of practica bieden horizonverruiming en voorbereiding van studie- en beroepskeuze. Permanente en periodieke opvolging Het hart van de school is het wekelijkse lerarencollege (titularis, vakleerkrachten, zorgleerkracht, pedagogisch gevolmachtigde,…). Tijdens de vergaderingen van het lerarencollege wordt de klasgroep besproken en kunnen individuele leerlingen worden opgevolgd en geëvalueerd. Naast die permanente evaluatie, zijn er ook toetsen bij de afsluiting van elke periode. De leerlingen krijgen een trimestrieel rapport (voor de kerst-, paas- en zomervakantie). Aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit In het steineronderwijs wordt ook veel belang gehecht aan de maatschappelijke rol van elk individu en solidariteitszin. Leerlingen worden aangemoedigd om eigen idealen te ontwikkelen en ze waar te maken, en daarbij zorg te dragen voor hun medemens en de samenleving. Dat uit zich op verschillende vlakken. Zo worden er onder meer stages in de, landbouw, handel en zorgsector (bv. bejaardentehuizen) georganiseerd en zetten we ons actief in voor hulpbehoevenden in de samenleving (bv. door financiële solidariteit tussen ouders). Daarnaast zijn steinerscholen erg bewust bezig met ecologie, respect voor de natuur en duurzaamheid (we hebben in Aalst een eigen ecologisch tuin- en landbouwproject i.s.m. boerderij De Kollebloem. Erkend diploma De middelbare steinerscholen werken met eigen eindtermen per graad. Ze zijn vergelijkbaar met de algemeen geldende eindtermen voor de studierichtingen in het reguliere algemeen secundair onderwijs. De eindtermen liggen vast in de leerplannen van de school. Ze beschrijven per graad en per vak de achtergronden, de leerinhouden en de werkwijze. Op het einde van de middelbare school wordt een “Diploma van Secundair Onderwijs, ASO, studierichting Rudolf Steinerpedagogie” uitgereikt. Dat is een volwaardig, door de overheid erkend diploma waarmee je toegang krijgt tot het hoger onderwijs. De leerplannen kunt u hier lezen.